Års­redovisning

I kommunens årsredovisning för 2022 kan du läsa vad kommunen gjort föregående år, mål vi uppnåt och vad resultatet blev av den budget vi hade.

Förord av Peter Book

Verksamhetsåret 2022 var ett omtumlande år. I samband med att coronapandemin lättades upp, blev det istället krig i Europa. Ryssland gick till anfall mot ett fritt demokratiskt land, Ukraina. Det är inte många som kunnat förställa sig att vi återigen skulle få uppleva ett krig i vår omedelbara närhet, med ett sånt enormt mänskligt lidande.

Kriget har påverkat oss på många plan, inte bara oss i Enköping utan också i Sverige och hela världen. Våra medborgare och vi som kommun har drabbats av högre ränte-, el- och värmekostnader. Inflationen tynger också kommunens pensionskostnader. Allt detta har naturligtvis speglat budgetarbetet inför 2023. Den största osäkerhetsfaktorn i detta är elpriset, då kommunens fastprisavtal löpte ut vid årsskiftet 2022–2023. Kommundirektören har i kommunfullmäktiges antagna budget ett besparingskrav på 55 miljoner kronor. Samtidigt är vi tydliga med att de vi finns till för inte ska få några försämringar. Kostnaderna för våra investeringar har ökat med närmare 40 procent och kommer ytterligare öka lånebehovet från dagens 4 miljarder kronor till närmare 8 miljarder kronor 2028.

Enköpings kommun gör återigen ett mycket bra ekonomiskt resultat för 2022. Ett resultat vi behöver inför de ekonomiska utmaningarna vi står inför 2023 och 2024. Vi behöver höga resultat för våra kommande investeringar. Trots det goda resultatet kommer vi behöva se över våra verksamheter och arbeta smartare. Det för att ha en god ekonomisk hushållning och ha en fortsatt god leverans till våra medborgare och vårt näringsliv.

När vi stänger 2022 års böcker inleds i samma stund ett arbete framåt med ett växande Enköping, om än i något långsammare takt än de senaste åren. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda för att utveckla kommunens platsvarumärke. Ett viktigt utvecklingsområde är att de som kommer i kontakt med politiker och tjänstepersoner ska få ett stärkt förtroende för kommunen.

Några särskilt viktiga händelser under 2022:

 • Den 1 oktober fick Enköping en ny kommundirektör, Daniel Jansson-Hammargren.
 • Efter valet blev vi ett majoritetsstyre.
 • Kommunfullmäktige antog budget för 2023 med uppdrag till kommundirektören att effektivisera och hitta besparingar i verksamheterna.
 • Ett näringslivs- och fastighetsägarråd startade. Jag vill också tacka alla medarbetare och förtroendevalda för era insatser och ert engagemang under 2022

Peter Book, kommunstyrelsens ordförande (M)

Sammanfattning

Positivt resultat för kommunkoncernen

Resultatet för kommunkoncernen, vilket omfattar Enköpings kommun, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo uppgick till 210 miljoner kronor, varav exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar stod för 16 miljoner kronor.

Överskottet berodde främst på kommunens positiva resultat motsvarande 204 miljoner kronor, vilket förklaras av högre skatteintäkter och lägre räntekostnader än beräknat, exploateringsvinster samt högre bidragsintäkter.

ENA Energi AB redovisade ett negativt resultat på 10 miljoner kronor vilket är 28 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras främst av ökade bränslekostnader och en avsättning för framtida demonterings- och saneringskostnader på 110 miljoner kronor. Enköpings kommuns moderbolag AB visade på ett positivt resultat på 10 miljoner kronor vilket var en ökning från budgeten med 15 miljoner kronor och AB Enköpings hyresbostäder redovisade ett positivt resultat på 30 miljoner kronor, en ökning med 3 miljoner kronor från budgeten. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisade ett resultat på 0 miljoner kronor, helt i linje med budgeten för 2022.

Kommunkoncernens låneskuld

Kommunkoncernens totala utfall för investeringar inklusive investeringsbidrag för 2022 var 757 miljoner kronor vilket motsvarar 67 procent av budgeten och gav en avvikelse med 369 miljoner kronor från investeringsbudgeten som uppgick till 1 126 miljoner kronor. Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per 31 december 2022 till totalt 4 100 miljoner kronor, vilket är en ökning med 198 miljoner kronor sedan 2021, och motsvarar 86 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största andelen av låneskulden. Sedan 2018 har låneskulden ökat med 1 310 miljoner kronor eller 47 procent.

Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är påtaglig och flera bedömare spår att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023. Kriget i Ukraina är en starkt bidragande faktor till de höga energi och livsmedelspriser som påverkade ekonomin under 2022. Den höga inflationen tillsammans med högre räntor bedöms ha en negativ effekt på den globala ekonomin även under kommande år.

Befolkningen fortsätter att öka i Enköping

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och antalet invånare ökade under 2022 med 359 personer eller 0,76 procent, vilket är en minskning av tillväxten med 890 personer jämfört med 2021.

Kommunens mål

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms samtliga mål vara på rätt väg eller delvis på rätt väg. Den samlade bedömningen av kommunens måluppfyllelse baseras på nämnders och bolagsstyrelsers aktiviteter och prognos för måluppfyllelsen att nå målbild 2023. I de fall utfall på nyckelindikatorerna finns, har även det vägts in i bedömningen. Bedömningen görs om respektive långsiktigt mål för 2023 är på rätt väg, delvis på rätt väg eller ej på rätt väg.

Av kommunfullmäktiges 4 medarbetarmål bedöms samtliga mål ej vara på rätt väg.

Samtliga tre finansiella mål har nått måluppfyllelse för 2022 och anses vara på rätt väg för långsiktiga målet för 2023.

God ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4 medarbetarmålen.

Så fördelas pengarna

Här kan du se hur pengarna fördelades mellan kommunens verksamheter 2022:

 • För- och grundskola: 37,0 procent
 • Vård och omsorg: 22,4 procent
 • LSS-verksamhet: 10,1 procent
 • Gymnasieskola och vuxenutbildning: 8,6 procent
 • Individ- och familjeomsorg: 8,3 procent
 • Infrastruktur: 4,4 procent
 • Kultur och fritid: 5,3 procent
 • Räddningstjänst: 1,5 procent
 • Politisk verksamhet: 1,0 procent
 • Övrig verksamhet: 1,0 procent
 • Miljö- och hälsoskydd: 0,5 procent

Totalt: 100 procent

Läs hela årsredovisningen

För att läsa hela kommunens årsredovisning kan du ladda ner vår pdf. Om du vill ha den i ett annat format kan du kontakta kommunens kontaktcenter.