Kommunens organisation

Här kan du läsa om Enköpings kommuns organisation och ansvarsfördelning. Du kan också ladda ner en organsiationsskiss.

Kommunledning

Den politiska kommunala ledningen i Enköping består av:

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Plex-utskottet

Politiska nämnder

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder som kommunen ska ha och utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna uppdrag och ansvarsområden.

Kommunstyrelsen

En av nämnderna är kommunstyrelsen. Den har ett speciellt uppdrag att leda kommunens verksamheter genom samordnad styrning. Det innebär att kommunstyrelsen kan bestämma över de andra nämnderna inom vissa områden.

Nämndernas uppgifter och ansvar

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de politiska målen som kommunfullmäktige beslutat.

Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Till exempel har tekniska nämnden ansvar för kommunens fastigheter och kommunalt vatten och avlopp.

Till varje nämnd hör en förvaltning som har hand om verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna bereder ärenden till nämnden och verkställer nämndens beslut.

Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter till nämnderna. Nämnderna styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare.

De politiska nämnderna i Enköping består av:

 • Krisledningsnämnden
 • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Socialnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Upplevelsenämnden
 • Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden
 • Valnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Förvaltningar

Under varje nämnd finns en eller flera kommunala förvaltningar med kommunanställda.

Förvaltningarnas uppdrag är att genomföra de beslut som nämnderna fattar och förse nämnderna med beslutsunderlag. De bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat, och ​bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Varje förvaltning ansvarar för ett verksamhetsområde och stödjer minst en nämnd. Till exempel är det samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar för och stödjer tekniska nämnden.

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstepersoner. I Enköpings kommun finns det totalt sju förvaltningar i Enköpings kommun:

 • Kommunlednings­förvaltningen
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • Samhällsbyggnads­förvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Upplevelseförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

Bolag och förbund

Bolag

 • Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB)
 • AB Enköpings Hyresbostäder (EHB)
 • ENA Energi AB (ENAE)

Förbund

 • Räddningstjänsten Enköping–Håbo
 • ​VafabMiljö

Kommunala råd

Inom kommunen finns ett antal råd där förtroendevalda, representanter för kommunens invånare och tjänstemän träffas för en gemensam dialog.

 • Kommunala finska samrådet
 • Kommu­nala pensio­närs­rådet
 • Kommu­nala natur- och frilufts­rådet
 • Kommunala tillgänglighetsrådet

Organisationsschema

Här kan du ladda ner organisationsschemat som PDF eller se den på bilden nedan.

Bilden visar en organisationsskiss över Enköpings kommun