Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2024-06-17

Paragrafer: §§ 89-116

Anslaget: 2024-06-20

Tas ner: 2024-07-12

Sista dag att överklaga: 2024-07-11

Förvaras: Kommunledningsförvaltningen, Linbanegatan 12

Protokoll, KF 2024-06-17.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2024-06-18

Paragrafer: 66-78

Anslaget: 2024-06-20

Tas ner: 2024-07-12

Sista dag att överklaga: 2024-07-11

Förvaras: Linbanegatan 12

Protokoll PLEX 2024-06-18.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: 94-115

Anslaget: 2024-06-20

Tas ner: 2024-07-22

Sista dag att överklaga: 2024-07-21

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Protokoll 240613_Bortredigerad.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: 108-127, varav paragraf 108 är omedelbart justerad

Anslaget: 2024-06-20

Tas ner: 2024-07-22

Sista dag att överklaga: 2024-07-21

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-12

Paragrafer: 88-105

Anslaget: 2024-06-19

Tas ner: 2024-07-11

Sista dag att överklaga: 2024-07-10

Förvaras: Vård- och omsorgsförvaltningen, Rådhusgatan 8

von-protokoll-2024-06-12.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: §91-115, varav paragraf 96 är omedelbart justerad

Anslaget: 2024-06-19

Tas ner: 2024-07-11

Sista dag att överklaga: 2024-07-10

Förvaras: Linbanegatan 12

Protokoll UAN 2024-06-13.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-12

Paragrafer: §§ 56-63

Anslaget: 2024-06-18

Tas ner: 2024-07-10

Sista dag att överklaga: 2024-07-09

Förvaras: Kommunledningsförvaltningen, Linbanegatan 12

Protokoll, valnämnden, 2024-06-18.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: 86-104

Anslaget: 2024-06-18

Tas ner: 2024-07-11

Sista dag att överklaga: 2024-07-10

Förvaras: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gnejsgatan 8

protokoll-tn-2024-06-13.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-06-17

Paragrafer: §6-10

Anslaget: 2024-06-17

Tas ner: 2024-07-09

Sista dag att överklaga: 2024-07-08

Förvaras: Kommunledningsförvaltningen, Linbanegatan 12,bv

Protokoll-kshu-2024-06-17.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-10

Paragrafer: §§ 174-200

Anslaget: 2024-06-17

Tas ner: 2024-07-09

Sista dag att överklaga: 2024-07-08

Förvaras: Överförmyndarnämnden, Uppsala kommun

Anslag, 2024-06-10.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: 53 - 67

Anslaget: 2024-06-17

Tas ner: 2024-07-09

Sista dag att överklaga: 2024-07-08

Förvaras: Linbanegatan 12

Protokoll 2024-06-13.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: § 103-131

Anslaget: 2024-06-17

Tas ner: 2024-07-09

Sista dag att överklaga: 2024-07-08

Förvaras: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kungsgatan 39

Protokoll MBN 2024-06-13 sid 1.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: 108, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2024-06-14

Tas ner: 2024-07-05

Sista dag att överklaga: 2024-07-04

Förvaras: Socialförvaltningen, Källgatan 4-6

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-06-13

Paragrafer: §96

Anslaget: 2024-06-13

Tas ner: 2024-07-05

Sista dag att överklaga: 2024-07-04

Förvaras: Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 1 tr.

Protokoll § 96.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2024-06-04

Paragrafer: §114-153

Anslaget: 2024-06-05

Tas ner: 2024-06-27

Sista dag att överklaga: 2024-06-26

Förvaras: Linbanegatan 12, bv KLF

KS 2024-06-04-Protokoll.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2024-05-13

Paragrafer: § 173

Anslaget: 2024-06-03

Tas ner: 2024-06-25

Sista dag att överklaga: 2024-06-24

Förvaras: Överförmyndarnämnden, Uppsala kommun

Anslag § 173, 2024-05-13.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2024-05-22

Paragrafer: 70-87

Anslaget: 2024-05-30

Tas ner: 2024-06-21

Sista dag att överklaga: 2024-06-20

Förvaras: Vård- och omsorgsförvaltningen, Rådhusgatan 8

von-protokoll-2024-05-22.pdf

Övriga anslag

Samråd om detaljplan för Centrum 13:5 & 13:6 (Stattomten) i Enköpings kommun

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har vid sammanträde 2024-05-21 beslutat om samråd om rubricerad detaljplan enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Samrådstid: 2024-05-29 - 2024-07-10 (6 veckor).

Beskrivning av förslaget

Detaljplanen möjliggör hotellverksamhet med omkring 130 hotellrum på fastigheterna Centrum 13:5 och 13:6, på mark som är planlagd för bostäder och handel men som i dagsläget är obebyggd då detaljplanen inte har genomförts. Inom planområdet möjliggörs även lokaler för centrumverksamhet. Detaljplanen ska genom ett främjande av en attraktiv och funktionsblandad mötesplats bidra till en växande stad, skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö för boende och besökare i Enköping under dag- och kvällstid samt bidra till en utveckling av stadens centrum. Aktiva bottenvåningar med flera entréer mot angränsande gator och Stora torget bidrar också med mer liv och rörelse vid Enköpings mest centrala plats. Utöver hotell och lokaler för centrumverksamhet förbättras även tillgängligheten till trapphuset tillhörande bostadskvarteret på fastigheten Centrum 13:1. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra bebyggelse vars arkitektur ska utformas med hög kvalitet. Bebyggelsen ska ges ett samtida uttryck men till stor del även ta avstamp i flera av det gamla stadshotellets karaktärsdrag. Ny bebyggelse ska genom sin placering, skala och utformning ta hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och därmed skapa möjligheter för det nya hotellet att kunna samexistera med den närliggande bebyggelsen, bland annat befintlig lågskalig bebyggelse på Westerlundska gården och bebyggelse runt Stora torget. Ny bebyggelse på Stattomten ska samtidigt tillföra nutida arkitektoniska tillägg till platsen.

Förslaget avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Var kan jag läsa mer?

Detaljplaneförslaget finns under samrådstiden tillgänglig i kommunens kontaktcenter, Kungsgatan 39, samt på kommunens webbplats, www.enkoping.se/stattomten.

Synpunkter på förslaget skickas till detaljplan@enkoping.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamheten strategisk planering, 745 80 Enköping, senast den 10 juli 2024.

Vad händer sen?

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas av Enköpings kommun. Förslaget revideras sedan för att därefter sändas ut på granskning. Sakägare som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora sin rätt att överklaga ett beslut om antagande.

Upplysningar lämnas av Martin Eriksson, e-postadress martin.eriksson@enkoping.se.

Anslaget: 2024-05-27

Tas ner: 2024-07-11

Förvaras: Linbanegatan 12