Om Westerlundska gymnasiet

Westerlundska gymnasiet är en stor skola. Tack vare de samlade studiemiljöerna för varje program upplevs den ändå ofta som mindre än vad den är.

Om oss

De många olika programmen på skolan håller en hög kvalitet och får fina betyg av elever i utvärderingar. Lärarbehörigheten är hög och bättre än rikssnittet.

Se, utmana och stötta

Varje elev har en mentor under utbildningen och följs hela tiden upp. Det finns möjlighet för alla att få studiecoachning och gå på ”frukostmatte” med skolans lärare. Det finns också ett team från elevhälsan runt varje klass som kan stötta vid behov.

Stort utbud och gott om utrustning

Det stora utbudet av kurser gör att eleverna har många valmöjligheter inom det individuella valet. På skolan finns det gott om välutrustade specialsalar, god tillgång till digitala verktyg och en skolrestaurang som dagligen serverar flera rätter.

Elever sitter tillsammans och ser glada ut i en soffa

Besök oss

Varje år anordnar Westerlundska gymnasiet öppet hus och informationskvällen för elever i årskurs 9 och deras vårdnadshavare.

Styrdokument

Här kan du se Westerlundska gymnasiets lokala och nationella styrdokument.

Lokala styrdokument

Vi har ett antal styrdokument som Enköpings kommun och Westerlundska gymnasiet ansvarar för. Du ser listan här nedan. Vill du ta del av någon av våra styrdokument kontaktar du receptionen.

E-post: wgy.info@enkoping.se

 • Nämndplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2019
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling (med blankett)
 • Handlingsplan vid rökning och droger
 • Trivselregler
 • Trivselregler i cafeteria och matsal
 • Handlingsplan vid elevolycka
 • Riktlinjer för besök
 • Krisplan
 • Ogiltig frånvaro
 • Hög anmäld frånvaro

Nationella styrdokument

Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt kursplanerna och betygskriterierna.

Skolverket utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse och svara mot behov som motiveras av arbetslivets och samhällets utveckling samt individens behov.

Skolverket följer också upp hur styrdokumenten i praktiken bidrar till ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse, och utvärderar huvudmännens och verksamheternas kunskap om styrdokumentens innehåll och funktion.

Skollag

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Läroplan - Lpf 94

Gäller utbildningar i gymnasieskolan som påbörjats före den 1 juli 2011.

 • Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan Gy-11

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011.

Gymnasieförordningen

Den 1 februari 2011 trädde den nya gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) i kraft. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjas höstterminen 2011.

Övergångsbestämmelser

För utbildning i gymnasieskolan som påbörjats före den 1 juli 2011 fortsätter gymnasieförordningen (1992:394) att gälla.

Examensmål eller programmål

För varje nationellt program i gymnasieskolan ska det finnas examensmål som innehåller mål för programmet. Examensmålen är förordningar som beslutas av regeringen och ska följas.

Undervisningen för elever som påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före 1 juli 2011 ska istället ske mot de programmål som gällde före den 1 juli 2011.

Ämnesplaner och kurser

I ämnesplanerna finns det beskrivit vad syftet är med varje ämne och kurs. Kursplanerna innehåller också betygskriterier, där det står vilka kunskaper du ska ha för att få ett visst betyg.

Bibliotekslagen

Försäkring

Enköpings kommun och Westerlundska gymnasiet har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt. Med dygnet runt menas att försäkringen gäller under skoltid och verksamhetstid, fritid och lov.

Information och blankett

Mer information om försäkringar finns på kommunens webbplats

Erbjud praktikplats till våra elever

Har du ett företag eller en annan organisation? Då kan du genom att erbjuda praktikplats hjälpa skolelever att få in en fot på arbetsmarknaden.